Skip to main content
Skip table of contents

8.1.4 更改延长线

  1. 下图显示垂直尺寸标注链的延长线延伸到布局图内,用户可更改延长线的长度。
  2. 使用光标点击从(A)点到(B)点来选择尺寸标注链,如下图所示。

          

     

      3. 鼠标右键,从下拉菜单内选属性,属性对话框被打开。

          


      4. 在属性对话框内,点击尺寸标签页。延长线下的开始结束,在这里用户可选择延长线的长短,在这案例内我们选择2:短

         


      5. 点击确定键。垂直尺寸标注的延长线被更改了,不再延伸到布局图内,如下图所示。

        JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.